Sử dụng năng lượng tiết kiệm vì sự phát triển bền vững

Cùng với việc sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, có chỉ số phát thải thấp và áo dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2004, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Nhằm nâng cao ý thức của CBNV-LĐ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, PVFCCo đã ban hành Quy chế quản lý năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, PVFCCo đã đào tạo 30% cán bộ quản lý trong toàn Tổng công ty về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011. Đồng thời, để nâng cao trình độ quản lý năng lượng cho cán bộ quản lý năng lượng, PVFCCo đã tổ chức cho đoàn cán bộ, kỹ thuật đến Nhật Bản để tham quan học hỏi và trao đổi kinh nghiệm thực tế về mô hình thực hiện của Trung tâm quản lý năng lượng ECCJ và Nhà máy lọc dầu Chiba.

 
PVFCCo đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Dựa vào kết quả theo dõi mức sử dụng năng lượng trong 02 năm 2012 và 2013, PVFCCo đã đặt ra các mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và kinh doanh trong từng giai đoạn như sau: Đối với Tổng công ty: phấn đấu trong giai đoạn từ 2013-2018 thực hiện cải tiến liên tục để tiết kiệm từ 1-3% nhiên liệu tiêu thụ tại PVFCCo; Đối với Nhà máy đạm Phú Mỹ: phấn đấu trong giai đoạn từ 2014-2019 thực hiện cải tiến liên tục để tiết kiệm từ 0,5 đến 1% tổng nhiên liệu để sản xuất 1 tấn Urê so với mức 0.2537 TOE/T-urê của năm 2013; Đối với Công ty Bao bì đạm Phú Mỹ: phấn đấu trong giai đoạn từ 2013-2018 thực hiện cải tiến liên tục để tiết kiệm 1,5%kWh/đơn vị SP; Đối với PVFCCo-SBD: cam kết sẽ áp dụng chương trình tiết kiệm năng lượng trong quá trình kinh doanh và quản lý các dịch vụ văn phòng, kho cảng hiện có.

Để đạt được mục tiêu trên, trước hết, PVFCCo sẽ tập trung đào tạo 100%c cán bộ quản lý năng lượng theo ISO 5001:2011, đồng thời đã đề ra chương trình cụ thể cho công tác quản lý năng lượng như: rà soát các thiết bị tiêu hao năng lượng lớn để có giải pháp khắc phục; Tìm kiếm tiết kiệm năng lượng trong các dây chuyền sản xuất của nhà máy; Sử dụng thiết bị có hiệu suất cao trong các dự án đầu tư; nâng cao ý thức tự giác của CBCNV trong việc sử dụng điện tại công sở, Nhà máy.

Theo Tạp chí Công thương

Các bài viết liên quan

Tiết kiệm điện, giảm phát thải khí CO2

02/06/2017

Bằng giải pháp đầu tư, Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội không chỉ tiết kiệm trên 4 triệu kWh...