Nối tiếp số 3

Làm thế nào để áp dụng hiệu lực điều 4.6.4 của ISO 50001 đối với hệ thống quản lý năng lượng của Bạn?
 
Khi xem xét kết quả đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng cho khách hàng, các dữ liệu duy trì cải tiến hiệu suất năng lượng của tổ chức sau chứng nhận và các cuộc thảo luận với quản lý hàng đầu của Doanh nghiệp về phát triển bền vững thông qua sự kết hợp quản lý năng lượng với các hệ thống quản lý tích hợp khách như chất lượng và môi trường. Có một thực tế là dường như yêu cầu 4.6.4 " Sự không phù hợp, khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa" của ISO 50001 đã không được áp dụng có hiệu lực thay vào đó dường như khách hàng đã áp dụng đối với điều 8.5 của ISO 9001:2008 và điều 4.5.3 của ISO 14001: 2004.
 
Tại sao vậy?  Trước hết ta hãy nhin nhận vấn đề này như một quá trình, khi đầu vào cho các  khắc phục phòng ngừa có vẻ rõ ràng hơn ví dụ thông tin “độ lệch/sai khác so với mục tiêu” từ báo cáo không phù hợp theo điều 8.3 của ISO 9001 hoặc thông tin từ “độ lệch/sai khác so với chỉ tiêu” trong báo cáo quan trắc môi trường theo điều 4.5.1 của ISO 14001 sẽ làm rõ hơn các cơ chế khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa khi các vấn đề này tác động trực tiếp đến khách hàng hoặc tuân thủ pháp luật.
 
Thực tế là Khách hàng đã hỏi chúng tôi rằng điều 4.6.4 của ISO 50001, điều 8.5 của ISO 9001:2008 và điều 4.5.3 của ISO 14001: 2004 chỉ đưa ra cách thức và phương pháp để thực hiện các cơ chế này nhưng không chỉ rõ khi tìm kiếm các hành động khắc phục này ?
 
Câu trả lời là hãy xem xét vấn đề này như một quá trình điển hình (hãy xác định đầy đủ các đầu vào cho khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa đầu ra) theo chu trình PDCA, cụ thể là: 
 
i) Một là tổ chức cần xác định các nguồn thông tin và thu thập thông tin để xác định các hành động khắc phục cần thiết. Ví dụ về các nguồn thông tin giúp cho các hành động khắc phục như:

- các phản hồi của khách hàng,
- các báo cáo về sự không phù hợp (chất lượng/môi trường/năng lượng),
- các báo cáo đánh giá nội bộ/sự tuân thủ yêu cầu pháp luật,
- kết quả của xem xét của lãnh đạo,
- kết quả phân tích dữ liệu theo dõi và đo lường (chất lượng/môi trường/năng lượng),
- kết quả đo lường sự thoả mãn các bên quan tâm, nhà cung ứng,
- các hồ sơ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng/môi trường/năng lượng liên quan,
- con người trong tổ chức,
- đo lường quá trình (chất lượng/môi trường/năng lượng), và
- kết quả tự xem xét đánh giá.

ii) Và hai là mức độ của “độ lệch/sai khác so với mục tiêu/chỉ tiêu” đề ra và những rủi ro/tác động không mong muốn mà tổ chức có thể chụi đựng được. Hiện tại phiên bản ISO/CD 9001: 2015 và ISO/CD 14001: 2015 với cấu trúc MSS thay đổi lớn theo Annex SL, sẽ ban hành 2015 có điều khoản quản lý rủi ro 6.1 Các hành động để giải quyết nguy cơ rủi ro và tiềm ẩn. Điều này bao gồm cả sự không chắc chắn của các hành động khắc phục phòng ngừa chứ không chỉ nhóm yêu cầu mục 4 Bối cảnh của tổ chức trong tiêu chuẩn mới.

Để rõ hơn, Tôi hy vọng để bắt đầu một tình hướng cụ thể đối với điều 4.6.4 của tiêu chuẩn ISO 50001 và tôi đang làm một phân tích độ lệch/sai khác so với mục tiêu đặt ra về những gì được đặt ra cho khách hàng của tôi để đánh giá phạm vi công việc.

Giải thích về điều 4.6.4 " Sự không phù hợp, khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa" của ISO 50001 giữa các ý kiến ​​rằng đây là về sự không phù hợp từ một báo cáo " Kiểm toán nội bộ của EnMS " như sau:

Để cung cấp thông tin có hai tình hướng :

1) Trong hệ thống quản lý năng lượng EnMS, qui định của chúng ta nói rằng một báo cáo cải tiếnhiệu suất năng lượng hàng tháng sẽ được phân phối cho các SEU’s, cấp lãnh đạo và có một tháng chúng tôi không làm như vậy.
2) Một máy nén khí được tìm thấy đang hoạt động trong tình trạng kém hiệu suất năng lượng và cần phải điều chỉnh.

Vậy trong số 2 tình hướng này có là sự không phù hợp trong EnMS? và đòi hỏi một hành động khắc phục?  
 
Giả định là (1) và (2) được bao phủ bởi yêu cầu các tiêu chuẩn trong phần 4.6.1 " Giám sát, đo lường và phân tích ". Tôi nói rằng "Tổ chức phải điều tra và trả lời sai lệch đáng kể về hiệu suất năng lượng " .
 
Bình luận các các chuyên gia: 
 
+ Chuyên gia Tư vấn quản lý năng lượng:
 
Tôi đồng ý với giải thích của bạn, trong trường hợp hiệu suất năng lượng của thiết bị không có độ lệch từ mục tiêu cam kết và đang thực hiện được tiếp tục theo dõi bằng cách sử dụng các công cụ đo lường và giám sát quá chênh lệch ( nếu có ) sẽ được xác nhận ở giai đoạn xem xét và hành động thích hợp bắt đầu. Nếu đây là những sai lệch so với quy định và thủ tục quản lý năng lượng của máy nén khí và phải có khắc phục không chậm trễ (đây là sự không phù hợp) và những hành động khắc phục để ngăn ngừa tái diễn dựa trên kết quả đầu ra của điều tra nguyên nhân tiếp theo.
 
+ Chuyên gia Đánh giá hệ thống quản lý năng lượng:

Tôi tin rằng bạn là chính xác trong giải thích của bạn về điều 4.6.4 .Cho hai ví dụ, có lẽ là cách quan trọng để xem xét đó là:
 
Bạn có thể xem (1) như một sự không phù hợp theo điều 4.2.2 (c) vì Đại diện quản lý đã không " báo cáo cho quản lý hàng đầu về hiệu suất năng lượng " như nó đã được qui định phải thực hiện trong một EnMS. Tình hướng tạo ra một theo dõi Sự không phù hợp để " sửa chữa " vấn đề này, và cuối cùng là " ngăn chặn" nó xảy ra một lần nữa!
 
Cho (2), nó có thể là một hoạt động kiểm soát vận hành (4.5.5) có vấn đề, nơi các hoạt động theo kế hoạch nhất định về thông số vận hành và các hoạt động bảo trì là không / hoặc không được thực hiện. Nhưng điều này có thể chỉ là một quan sát và cần thêm tham chiếu các thông tin, dẫn đến một sự điều chỉnh (sự không phù hợp) và hành động phòng ngừa.
 
+ Chuyên gia Kiểm toán năng lượng:
 
Có một số lượng tốt của cuộc thảo luận trước đây về " độ lệch đáng kể " nếu trong quá trình giám sát việc tiêu thụ năng lượng nếu người ta thấy có một độ lệch đáng kể hoặc mặt tích cực hay tiêu cực hơn so với dự đoán hoặc dự kiến ​​hơn nó phải được coi là không phù hợp và cố gắng để được điều tra. Phạm vi của các độ lệch có thể được nói + / -% 5 hoặc + / - 10% dựa trên độ chính xác của dự báo.
 
Tôi có thể cho một ví dụ thực tế của cả hai độ lệch và nguyên nhân:

Chúng tôi sử dụng để giám sát hàng ngày tiêu thụ cụ thể của quá trình tiêu thụ điện năng. Suất tiêu thụ năng lượng của chúng tôi là 2,25-2,30 kWh mỗi tấn NaOH sản xuất . Nếu con số được báo cáo là nhiều hơn hoặc ít hơn (Độ lệch) chỉ số này sau đó chúng tôi sử dụng để báo cáo, điều tra và hành động phòng ngừa tương ứng cho nguyên nhân có thể. Không có hồ sơ được duy trì như tại thời điểm đó đối với ISO 50001 đã không được sinh ra. Nếu điều tra như vậy và hồ sơ hành động khắc phục được duy trì nó sẽ giúp tránh lãng phí năng lượng trong tương lai.

Tôi cảm thấy đó là lý do tại sao EnMS muốn Bạn đánh giá thực tế so với tiêu thụ năng lượng dự kiến ​​(xem khoản 4.6.1.e) và muốn bạn duy trì các hồ sơ của nó dưới câu cuối cùng của điều khoản 4.6.1. Câu trả lời của Bạn là "Tổ chức phải điều tra và đáp ứng với độ lệch đáng kể về hiệu suất năng lượng” nhưng kết quả của những hành động khắc phục phải được duy trì cho cả tình hướng (1) và (2).
 
+ Chuyên gia quản lý năng lượng:
 
Xin được đi theo các thảo luận, vấn đề cần được nêu ra trong hành động khắc phục và phòng ngừa có thể được xác định thông tin từ nhiều nguồn trong EnMS, bao gồm: 
 
1) kết quả kiểm toán nội bộ và bên ngoài, 
2) kết quả đánh giá sự tuân thủ; 
3) thất bại trong việc đạt được mục tiêu cụ thể trong quá trình giám sát và đo lường; 
4) không tuân thủ các thủ tục kiểm soát hoạt động. 
 
Cho hai ví dụ , với giả định là (1) và (2) được bao phủ bởi các tiêu chuẩn trong phần 4.6.1 " Giám sát, đo lường và phân tích " và cách quan trọng của tôi để nhìn vào đó là:
 
Đối với (1 ) như là một Sự không phù hợp khi không tuân thủ các quy định tài liệu của EnMS , tôi đồng ý với Bạn rằng trong 4.2.2 (c) vì Đại diện quản lý đã không " báo cáo quản lý hàng đầu về hiệu suất năng lượng" như nó đã được qui định trong điều 4.2.2 Đại diện lãnh đạo và " ngăn chặn" nó xảy ra một lần nữa. Nhưng giả định rằng các báo cáo Hiệu suất năng lượng được yêu cầu quy định của pháp luật chưa được phân phối cho SEU’s và cấp lãnh đạo, đây là một bằng chứng về sự không tuân thủ các yêu cầu pháp lý ( 4.6.2 ) và có hành động khắc phục và hành động phòng ngừa không chậm trễ. 
 
Cho (2), tôi đồng ý rằng nó có thể là một vấn đề hoạt động kiểm soát ( 4.5.5 ) cần thêm thông tin kiểm chứng, nơi các hoạt động theo kế hoạch nhất định và tuân thủ các thủ tục kiểm soát hoạt động.

Các bài viết liên quan

Đường cơ sở năng lượng (Phần 4): Hàm hồi quy đa biến

15/06/2017

Trong phần này ENERVI sẽ chỉ một phương pháp nâng cao với độ phức tạp cao hơn là xây dựng đường...

Đường cơ sở năng lượng (Phần 3): Xử lý dữ liệu đường cơ sở năng lượng

15/06/2017

Trong phần này chuyên gia ENERVI sẽ đi phân tích chỉ ra nguyên nhân và các biện pháp xử...

Đường Cơ Sở Năng Lượng (Phần 2) Tính Toán Năng Lượng Tiết Kiệm Và Lũy Kế Tiết Kiệm.

02/06/2017

Tại phần này chúng ta sẽ tiếp tục với việc tính toán chỉ số tiết kiệm năng lượng đạt được...