Giới thiệu về sự thay đổi của ISO 45001:2018

Kể từ đợt ban hành lần đầu vào năm 1999, BS OHSAS 18001 đã được công nhận là hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và được sử dụng đánh giá và chứng nhận phổ biến trên toàn thế giới. Kế thừa thành tựu đó, 19 năm sau, tiêu chuẩn ISO 45001 đã được xây dựng để thay thế cho OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng bởi Ủy ban Dự án ISO, được công bố vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Có thể nhận thấy một số điểm khác biệt rõ ràng giữa ISO 45001:2018 và BS OHSAS 18001:2007 như sau:
Sự khác biệt đầu tiên liên quan đến cấu trúc giữa hai tiêu chuẩn. ISO 45001:2018 (Cấu trúc bậc cao HLS) dựa trên Hướng dẫn ISO 83 ("Phụ lục SL") định nghĩa cấu trúc, văn bản, các thuật ngữ phổ biến chung và các định nghĩa cho các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, vv. Cấu trúc này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện và việc tích hợp với một số hệ thống quản lý khác theo cách thức hài hoà, có cấu trúc và hiệu quả. Cấu trúc như sau:

 1. Phạm vi
 2. Tài liệu viện dẫn

 3. Thuật ngữ và định nghĩa

 4. Bối cảnh của tổ chức

 5. Sự lãnh đạo

 6. Hoạch định

 7. Hỗ trợ

 8. Điều hành

 9. Đánh giá kết quả

 10. Cải tiến

Trong tiêu chuẩn mới, tập trung nhiều hơn vào "bối cảnh của tổ chức". Với tiêu chuẩn ISO 45001:2018, các tổ chức sẽ phải cân nhắc các vấn đề sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp và xem xét những gì mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp của họ đối với các vấn đề trên.
Một số tổ chức sử dụng BS OHSAS 18001:2007 và ủy thác trách nhiệm giám sát sức khoẻ và an toàn lao động cho người quản lý an toàn hơn là tích hợp hệ thống vào hoạt động của tổ chức. ISO 45001:2018 đòi hỏi sự kết hợp các khía cạnh về sức khoẻ và an toàn trong hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức, do đó người quản lý cấp cao có vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn đối với hệ thống quản lý OH & S.
 
ISO 45001:2018 tập trung vào việc xác định và kiểm soát rủi ro nhiều hơn mối nguy vì nó được yêu cầu trong BS OHSAS 18001:2007.
ISO 45001:2018 yêu cầu các tổ chức phải quan tâm đến cách các nhà cung cấp và nhà thầu đang quản lý rủi ro của họ.
Trong ISO 45001:2018 một số khái niệm cơ bản được thay đổi, như rủi ro, người lao động và nơi làm việc. Ngoài ra còn có các định nghĩa mới về các thuật ngữ như: giám sát, đo lường, hiệu quả, hiệu năng và quá trình OH & S.

Các thuật ngữ "tài liệu" và "hồ sơ" đã được thay bằng thuật ngữ "thông tin ghi chép dưới dạng văn bản" trong ISO 45001:2018. Tiêu chuẩn cũng nêu rõ rằng các thông tin phải được duy trì ở mức cần thiết để có thể tự tin rằng các quy trình đã được thực hiện theo kế hoạch.
Mặc dù có những thay đổi giữa hai tiêu chuẩn này, nhưng mục đích chung của ISO 45001:2018 vẫn giữ nguyên như OHSAS 18001:2007, nhằm giảm rủi ro và đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của tất cả mọi người tham gia vào các hoạt động của một tổ chức.
 
Khi xây dựng ISO 45001:2018 – những gì đã được cân nhắc đến.

 • Dựa trên cơ sở của BS OHSAS 18001:2007

 • Cung cấp môi trường lành mạnh cho người lao động

 • Dễ dàng tích hợp với những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác.

 • Tuân theo cấu trúc bậc cao HLS (High Level Structure)

 • Một số khái niệm cần chú ý:  

                                                                               
               Những thay đổi chính của ISO 45001:2018

Điều khoản 4
4.1 Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức  
•      Các vấn đề bên ngoài và nội bộ của tổ chức là gì?
•      Những vấn đề này bắt nguồn từ đâu?
•      Điều 4.1 quy định: “Tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến mục đích của mình và có ảnh hưởng đến khả năng đạt được (các) kết quả dự định của hệ thống quản lý OH&Scủa tổ chức.”
•      Các vấn đề bên ngoài: Văn hóa, xã hội, chính trị, pháp luật, tài chính, công nghệ, kinh tế, cạnh tranh…
•      Đối thủ cạnh tranh, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung ứng, đối tác mới, công nghệ mới, luật pháp mới, nghề nghiệp mới..
•      Kiến thức mới về sản phẩm, mô hình tổ chức và ảnh hưởng của chúng đến an toàn và sức khỏe…….
•      Các vấn đề bên trong: Mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình
•      Chính sách, mục tiêu và chiến lược đạt được mục tiêu
•      Khả năng; nguồn lực, kiến thức, năng lực (tài chính, thời gian, nguồn nhân lực, quá trình, hệ thống, công nghệ )

4.2 Tìm hiểu về nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên hữu quan khác
•      Các bên quan tâm khác, ngoài  người  lao động liên quan hệ thống OH & S
•      Nhu cầu và mong  đợi  (i.e các yêu cầu ) của người lao động  và các  bên quan tâm khác  
•      Những yêu cầu nào trở thành ‘yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác’?

4.3 Phạm vi 
4.4 Hệ thống quản lý OH&S  
Khi xác định phạm vi
•      Xem xét các vấn đề bên ngoài và nội bộ(4.1)
•      Có tính đến các yêu cầu
•      Có tính đến các hoạt động được thực hiện liên quan đến công việc
Khi đã xác định được phạm vi, Hệ thống quản lý OH&S phải bao gồm:
Tất cả các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ
•      Thuộc kiểm soát hoặc ảnh hưởng của tổ chức
•      Có thể tác động đến kết quả hoạt động OH&S của tổ chức
Hệ thống quản lý OH&S giờ đây bao gồm các quá trình cần thiết và tương tác của chúng
 
Điều khoản 5
5.2 Chính sách cần lưu ý:
•      Cam kết rõ ràng cung cấp điều kiện làm việc an toàn và sức khỏe
•      Cam kết rõ ràng loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro OH &S.
•      Cam kết rõ ràng sự tham gia và tham vấn người lao động
5.4 Sự tham gia, tham vấn của người lao động (Làm rõ khái niệm tham gia và tham vấn, xem phần thuật ngữ, định nghĩa)

Điều khoản 6
6.1. Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
6.1.1 Khái quát.
Nhận diện rủi ro và cơ hội để:
•      Đảm bảo OHS MS đạt được kết quả đầu ra dự kiến
•      Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những tác động không mong muốn
•      Đạt được sự cải tiến liên tục
Rủi ro và cơ hội phải được xác định trước khi thay đổi kế hoạch.
6.1.2.1 Xác định mối nguy
•      Các quá trình cần thiết để xác định và đánh giá mối nguy
•      Giờ đây xem xét rõ ràng về:
•      Các chất và điều kiện vật lý của nơi làm việc
•      Các mối nguy phát sinh từ thiết kế sản phẩm (nhưng không sử dụng)
•      Cách thức công việc được thực hiện trên thực tế
•      Các tình huống khẩn cấp (rõ ràng – giờ đây trong phần xác định mối nguy)
•      Người lao động tại địa điểm không thuộc kiểm soát trực tiếp của tổ chức
•      Thay đổi trong kiến thức và thông tin về mối nguy
•      Các sự cố, trường hợp khẩn cấp trong quá khứ và nguyên nhân
•      Các yếu tố tổ chức và xã hội / Organizational and social factors
•      Cách công việc được tổ chức, khối lượng công việc, giờ làm việc, văn hóa, lãnh đạo ...
6.1.2 Xác định rủi ro và cơ hội của OHS và rủi ro và cơ hội khác
•      Chú ý đến các quá trình cần thiết để đánh giá rủi ro về OHS và rủi ro của Hệ thống quản lý OHS.
•      Tiêu chí đánh giá rủi ro OHS phải được xác định (Không quy định trong 18K 4.3.1)
•      Nhữngphương pháp vàtiêu chí này phải được duy trì và lưu giữ như thông tin dạng văn bản.
6.1.3 Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác. Nội dung mục này cần chú ý đến:
-          Các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác được áp dụng thế nào
-          Xác định các yêu cầu nào cần được trao đổi.
6.2 Mục tiêu OHS và kế hoạch để đạt được mục tiêu OHS. Điều khoản này cần chú ý đến:
•      Mục tiêu cần tính đến kết quả đánh giá rủivà cơ hộiro OH&S(thêm phần cơ hội so với 18K – 4.3.3 ý 3) và kết quả tham gia tham vấn người lao động xem tại – 6.1.2.c.3
•      Kế hoạch để đạt được mục tiêu yêu cầu chặt trẽ hơn – xem tại 6.2.2.

7. Quá trình hỗ trợ (Bao gồm 7.1 Nguồn lực, 7.2 Năng lực và 7.3 Nhận thức). Tại yêu cầu này cần chú ý đến các nội dung sau:
•      7.1 Phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống OHS (nhấn mạnh việc xác định) 
•      7.2 không khác nhiều 18 K 4.4.2
•      7.3.3 Không yêu cầu phải có  thủ tục để người lao động nhận thức được các hậu quả về OH&S, thực tế hay tiềm ẩn….như tại 18K 4.4.2.a nhưng có những yêu cầu thêm ví dụ như mục 7.3.d – yêu cầu người lao động phải nhận thức được sự cố và kết quả điều tra các sự cố liên quan đến họ.
Quá trình trao đổi thông tin mục 7.4 được yêu cầu rất cụ thể và chi tiết, cần chú ý đến các nội dung sau:
•      Không yêu cầu có thủ tục nhưng yêu cầu phải thiết lập thực hiện và duy trì một hoặc nhiều quá trình trao đổi thông tin (bao gồm nội bộ và bên ngoài).
•      Phải xác định rõ nội dung thông tin cần trao đổi, cách thức, trách nhiệm trao đổi và người được trao đổi.
•      Quy định rõ viêc trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài.
Những nội dung bắt buộc cần phải trao đổi thông tin đến được thể hiện trong bảng sau:


                                                                        

7.5 Kiểm soát thông tin dạng văn bản cần chú ý đến:

 • Không tách riêng yêu cầu kiểm soát tài liệu và hồ sơ.
 • Không có yêu cầu phải có thủ tục để kiểm soát tài liệu và hồ sơ.
 • Yêu cầu thêm về định dạng, tiêu đề…

Những thông tin dạng văn bản tối thiểu theo yêu cầu của tiêu chuẩn bao gồm:
 • 4.3 Phạm vi áp dụng  (18K 4.1)
 • 5.2 Chính sách OH&S  (18K 4.2)
 • 5.3 Trách nhiệm và quyền hạn (18K 4.4.1)
 • 6.1.1 (Duy trì) rủi ro OH & S (18,4 4.3.1) và các rủi ro khác, (Duy trì) Cơ hội (YÊU CẦU MỚI), (Duy trì) Quy trình và hành động cần thiết để xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội của nó (xem 6.1.2-6.1.4 ) để mở rộng cần thiết để có sự tự tin rằng chúng được thực hiện theo kế hoạch (YÊU CẦU MỚI) (tương tự như 4.4.4 e nhưng bây giờ đề cập đến các quá trình cần thiết để giải quyết các cơ hội)
 • 6.1.2.2 Phải có tiêu chí để đánh giá rủi ro (YÊU CẦU MỚI)
 • 6.1.3 Các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác (18K 4.3.2)
 • 6.2.2 Các mục tiêu và chương trình hành động để đạt được mục tiêu đó (18K 4.3.3)
 • 7.2 Thông  tin làm bằng chứng về năng lực (18K 4.4.2)
 • 7.4.1 Bằng chứng về trao đổi thông tin (Thông tin nội bộ) (18K 4.4.3.1.c)
 • 7.5.1 Bao gồm yêu cầu của tiêu chuẩn này (18K 4.1, 4.4.4, 4.5.4)
 • Được xác định bởi tổ chức là cần thiết cho việc đạt được hiệu lực của hệ thống quản lý OH & S (18K 4.4.4)
 • 7.5.3 Thông tin dạng văn bản có nguồn gốc bên ngoài màtổ chức xác định là cần thiết cho việc hoạch định vàvận hành hệ thống quản lý OH&S phải được nhậndạng thích hợp và được kiểm soát(MỚI) có một phần trong 18K 4.4.3.1.c)
 • 8.1.1 duy trì & lưu giữ thông tin dạng văn bản ởmức độ đủ để tin chắc rằng các quá trìnhđược diễn ra đúng như hoạch định;(18K 4.5.4)
 • 8..1.3.4 Loại và mức độ kiểm soát được áp dụng cho các chức năng và quá trình thuê ngoài này phải được xác định trong hệ thống quản lý OH&S.(Yêu cầu cao hơn) (18K 4.3.1, 4.4.6)
 • 8.2 Tổ chức phải duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản về quá trình và kế hoạch để ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn.(MỚI)
 • 9.1.1 Tổ chức phải giữ lại các thông tin dạng văn bảnthích hợp:
  • Làm bằng chứng về các kết quả theo dõi, đolường, phân tích và đánh giá kết quả hoạtđộng;
  • về việc bảo trì, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xácnhận thiết bị đo lường.(18K 4.5.1)
 • 9.1.2 lưu giữ thông tin dạng văn bản về kết quả đánh giá sự tuân thủ.(18K 4.5.2)
 • 9.2.2 lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về việc thực hiện chương trình đánh giá và về các kết quả đánh giá(18K 4.5.5)
 • 9.3 Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về kết quả xem xét của lãnh đạo.(18K 4.6)
 • 10.2 Tổ chức phải lưu giữ thông dạng văn bản làm bằng chứng về:
  • bản chất của sự cố và sự không phù hợp và bất kỳ hành động nào được thực hiện sau đó;
  • kết quả của bất kỳ hành động khắc phục, bao gồm hiệu lực.(18K 4.5.3.1, 4.5.3.2) (MỚI – relating to ‘action’ and its effectiveness liên quan đến hành động và hiệu lực của hành động được thực hiện)  
 • 10.3 e) Duy trì bằng chứng về việc cải tiến.

8. Điều hành
8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện.

 • Chỉ tập trung vào các Quá trình, không đề cập đến các Thủ tục/Quy trình.
 • Thêm Hierarchy of control: Tương đương các thứ tự ưu tiên về biện pháp kiểm soát trong OHSAS 18001:2007 (4.3.1)
8.1.3 Kiểm soát sự thay đổi – cần chú ý đến.
 • Yêu cầu phải có (các) quá trìnhcần thiết để kiểm soát những thay đổi tạm thời và vĩnh viễn
 • Ví dụ về thay đổi giờ đây rõ ràng hơn ví dụ: phát triển kiến thức và công nghệ;
 • Cũng xem xét lại hậu quả của những thay đổi ngoài ý muốn (điều này mới), bao gồm cả hành động để giảm thiểu bất kỳ tác động bất lợi.
8.1.4 Mua hàng– Làm rõ hai khái niệm thuê ngoài và nhà thầu phụ.
8.2 Chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Yêu cầu phải có

 • Có quá trình và kế hoạch ứng phó bằng văn bản
 • Phương án sơ cấp cứu được coi là một phần của kế hoạch ứng phó
 • Yêu cầu kỹ hơn về việc trao đổi thông tin  - xem thêm 8.2 (e,f,g)
 • Yêu cầu phải đào tạo kế hoạch ứng phó .
 • Phải định kỳ thử nghiệm (thực ra nội dung này cũng có trong 18K – 4.4.7)

9. Đánh giá kết quả thực hiện
9.1 Theo dõi đo lường, phân tích và đánh giá

 • Có quá trình (có thể là một thủ tục).
 • Phải xác định những gì cần phải theo dõi và đo lường (yêu cầu cao hơn 18K)
 • Tiêu chí để đánh giá sự tuân thủ OHS cần được xác định
 • Yêu cầu kỹ hơn về việc lưu trữ thông tin dạng văn bản – bao gồm (kết quả theo dõi và đo lường)
 • Bằng chứng  hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo  (nếu có)
9.1.2 Đánh giá kết quả thực hiện (Yêu cầu chặt trẽ hơn liên quan đến 3 nội dung sau)
 • Phải xác định tần suất và phương pháp đánh giá.
 • Thực hiện những hành động cần thiết khi kết quả đánh giá cho thấy không / chưa tuân thủ (Mục này yêu cầu kỹ hơn – trong BS OHSAS chỉ yêu cầu chỉ ghi nhận lại kết quả đánh giá.
9.2 Đánh giá nội bộ
 • Bổ sung điều khoản phụ 9.2.1 tổng quan, 9.2.2 chương trình đánh giá nội bộ
 • Chương trình đánh giá nội bộ- bao gồm
 • Các yêu cầu bổ sung rõ ràng hơn (xem chi tiết 9.2.2 a-f)
 • Không yêu cầu thủ tục đánh giá nội bộ

10.  Cải tiến 
 • Một trong các mục đích chính hệ thống OH&S như là công cụ phòng ngừa.
 • Bao gồm các yêu cầu chung nhằm xác định cơ hội cải tiến (từ điều 9) và hành động nhằm đạt được kết quả mong muốn.
 • Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Điều khoản này không đề cập cải tiến liên tục – đề cập đến cải tiến.
 • Yêu cầu có Quá trình cần thiết quản lý sự cố, sự không phù hợp. (10.2)
 • Yêu cầu rõ ràng về sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục. Ví dụ điều (10.2. 3) xác định xem có tồn tại sự cố, sự không phù hợp tương tự, hoặc có khả năng xảy ra – bao gồm nhiều nội dung nhỏ từ a-g trong nội dung này (10.2.3))
 • Đánh giá rủi ro liên quan mối nguy mới hoặc thay đổi mối nguy trước khi thực hiện hành động
 • Tổ chức phải phổ biến/thông tin các thông tin dưới dạng văn bản người lao động liên quan, đại diện người lao động, và các bên có liên quan khác
10. 3 Cải tiến thường xuyên
 • Yêu cầu này được đề cập/tham chiếu 4.1,4.2 và 4.6 OHSAS 18001:2007 nhưng bây giờ trở thành điều khoản riêng.
 • Bao gồm yêu cầu cụ thể bao gồm quảng bá văn hóa hỗ trợ hệ thống OH&S
 
Quá trình chuyển đổi:

    

Các bài viết liên quan

Đường cơ sở năng lượng (Phần 4): Hàm hồi quy đa biến

15/06/2017

Trong phần này ENERVI sẽ chỉ một phương pháp nâng cao với độ phức tạp cao hơn là xây dựng đường...

Đường cơ sở năng lượng (Phần 3): Xử lý dữ liệu đường cơ sở năng lượng

15/06/2017

Trong phần này chuyên gia ENERVI sẽ đi phân tích chỉ ra nguyên nhân và các biện pháp xử...

Đường Cơ Sở Năng Lượng (Phần 2) Tính Toán Năng Lượng Tiết Kiệm Và Lũy Kế Tiết Kiệm.

02/06/2017

Tại phần này chúng ta sẽ tiếp tục với việc tính toán chỉ số tiết kiệm năng lượng đạt được...