Các khóa học

ESCO - MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG MỚI TẠI VIỆT NAM

04/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng mới tại Việt Nam. Khóa học...

TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG CHO LÒ GẠCH TUYNEL

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng và vận hành tiết kiệm...

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO LÒ HƠI VÀ HỆ THỐNG HƠI

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng lò hơi tiết kiệm hiệu quả....

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ NHẬN THỨC CÁC TIÊU CHUẨN ISO

04/05/2017

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các tiêu chuẩn ISO(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001: 2007, ISO 22000:...

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

04/05/2017

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các kỹ năng sử dụng công cụ trong quản lý hệ thống. Khóa...

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẢI THIỆN HỆ THỐNG TÀI LIỆU

04/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các phương thức chỉnh sửa hệ thống văn bản, tài liệu theo tiêu...

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

04/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO. Khóa học...